top of page

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

etter Åpenhetsloven for E.C. Dahls Bryggeri 

 

Generelt 

E.C. Dahls Bryggeri er Midt-Norges største bryggeri. Med våre 25 medarbeidere jobber vi hver dag for å kunne tilby norske forbrukere de beste ølopplevelsene. 

E.C. Dahls Bryggeri eies av Carlsberg Group, og gjennom Carlsbergs bryggerinettverk utveksler vi erfaringer og kompetanse. Det er et utstrakt internasjonalt samarbeid mellom bryggeriene og medarbeiderne i hele konsernet. 

E.C. Dahls Bryggeri har sitt produksjonsanlegg og kontor på Lademoen i Trondheim. 

E.C. Dahls Bryggeri jobber sammen med Carlsberg Group for å sikre ansvarlighet i alle ledd i verdikjeden for å sikre oppfyllelse av kravene etter åpenhetsloven. Ettersom Ringnes AS inngår som en del av Carlsberg Group jobber vi også tett sammen med vårt søsterselskap i Norge i dette arbeidet. Du kan lese mer om Carlsberg Group sitt arbeid med bærekraft og menneskerettigheter her. Ringnes sin bærekraftrapport finner du her

Interne retningslinjer og rutiner 

Ivaretakelse av arbeids- og menneskerettighetene er forankret i selskapets ledelse, i våre overordnede policyer og styrende dokumenter. Dette utdypes videre i selskapets menneskerettighetspolicy, som er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Menneskerettighetspolicyen stiller blant annet krav til arbeidstid, lønn og frihet til å delta i fagforeninger, og den har et forbud mot barnearbeid og diskriminering. Menneskerettighetspolicyen er godkjent av ledelsen i Carlsberg og gjelder for alle selskaper og ansatte i hele konsernet, og det jobbes kontinuerlig med en bevisstgjøring rundt disse temaene med våre ansatte. 

E.C. Dahls Bryggeri har også gode rutiner for HMS-arbeid, og sikkerhet er et hovedfokus i alt vi gjør. Kravene til HMS i alle ledd på arbeidsplassen er nedfelt i selskapets Health & Safety policy. 

Som en del av Carlsberg har vi også en egen anonym varslingstjeneste, «Speak up», som ansatte kan bruke hvis de oppdager, har mistanke om eller blir utsatt for kritikkverdige forhold internt eller hos våre leverandører eller samarbeidspartnere. 

 Krav til våre leverandører og samarbeidspartnere 

Vår Supplier and Licensee Code of Conduct viderefører prinsippene som ligger til grunn for vår menneskerettighetspolicy, og stiller krav til overholdelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører, underleverandører og andre samarbeidspartnere. I tilfeller der kravene ikke overholdes og forholdene ikke rettes opp innenfor fastsatt frist, tar vi dette opp med den aktuelle parten for å sikre etterlevelse av våre krav og forventninger. Dersom dette ikke utbedres kan det i ytterste konsekvens innebære at E.C. Dahls Bryggeri vil avslutte samarbeidet. 

Aktsomhetsvurderinger 

Åpenhetsloven pålegger bedrifter som omfattes av loven å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden. 

Vårt rammeverk for aktsomhetsvurderinger er basert på det samme grunnlaget som åpenhetsloven: FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (se figur).

Åpenhetsloven aktsomhetsvurdering ECD_edited.jpg

 

Carlsberg Group inngår de største leverandøravtalene på vegne av E.C. Dahls Bryggeri, mens mindre avtaler inngås lokalt. Carlsberg Group vil i 2023 bli medlem av SEDEX. SEDEX er en av verdens største samarbeidsplattformer for deling av ansvarlige innkjøpsdata innen supply chain. Selskapet har mer enn 55 000 medlemmer. Carlsberg er også medlem i AIM-Progress, som er et forum for ledende FMCG-produsenter (Fast Moving Consumer Goods) som jobber for å påvirke menneskers liv positivt og sikre respekt for menneskerettighetene. Carlsberg vil i 2023 kreve at flere leverandører gjennomfører en såkalt SMETA-revisjon (SEDEX Members Ethical Trade Audit) som skal sikre at selskapets etiske retningslinjer overholdes. Revisjonen vil prioritere definerte høyrisikoområder som Carlsberg opererer i. Definisjonen av disse er basert på SEDEX sitt risikovurderingsverktøy. Gjennom revisjonen får Carlsberg god kjennskap til våre samarbeidspartneres arbeid med samfunnsansvar, menneskerettigheter og bærekraft. Dette gir en god oversikt over status og et godt grunnlag for videre arbeid med å sikre etterlevelse av våre retningslinjer og gjeldende lover og regler. 

I E. C. Dahls Bryggeri har vi jobbet med å forankre retningslinjene våre i selskapet, og etterlevelse av vår Supplier and Licensee Code of Conduct. Vi har utført aktsomhetsvurderinger for å avdekke faktiske negative konsekvenser for virksomheten. For å kartlegge dette sendte vi ut et spørreskjema til flere større leverandører som opererer innenfor det vi definerer som høyrisikoområder. Spørsmålene i skjemaet er fordelt på følgende områder: menneskerettigheter, arbeidsforhold, anti-korrupsjon og miljø og klima. Spørsmålene er tett knyttet opp mot kravene i åpenhetsloven og danner grunnlaget for videre oppfølging i tråd med OECDˋs modell for aktsomhetsvurderinger. Alle utsendte skjemaer er besvart og returnert. Basert på besvarelsene vi har mottatt er vår vurdering at våre krav og forventninger til de leverandører som mottok spørreskjemaet oppfyller kravene i åpenhetsloven. 

Framover vil vi i E.C. Dahls Bryggeri fortsette arbeidet med å sikre anstendige arbeidsforhold og fokus på menneskerettighetene i hele forsyningskjeden. Dette skal gjøres ved å fortsette og følge opp våre leverandører og deres etterlevelse av åpenhetsloven. Behovet for å utvide aktsomhetsvurderingen til å omfatte en enda større gruppe med leverandører vil også vurderes og ses opp mot eventuelle endringer i risikobildet. 

*** 

Trondheim, 20.06.2023 

Skjermbilde 2023-06-23 kl. 09.13.50.png
bottom of page